Handledning

Handledning utgör en viktig del av utvecklingen i rollen som terapeut.

Att släppa in någon annan i sitt terapeututövande minskar risken att fastna i s k parallellprocesser och kan bidra till att öka medvetenheten om blinda fläckar hos sig själv i rollen som terapeut. Man kan få hjälp med att få syn på outtalade, omedvetna överenskommelser som kan ha uppstått mellan terapeut och patient som kanske hindrar fortsatt utveckling.

Minst lika viktigt är att handledning kan bidra till att se/öka medvetenheten om tecknen på det konstruktiva, på öppningar som finns där i processen eller i relationen mellan patient och terapeut . Man kan få stöd kring att sätta gränser men också till att ta ett steg framåt, att ta det steg av närmande som kanske är nödvändigt för att en positiv utveckling ska komma till stånd inom terapirelationen och i patientens egen terapeutiska process.

Handledning innebär en kvalitetssäkring av den psykoterapi man bedriver men också en lärandeprocess, som å ena sidan kan utveckla metod och teoretisk kunskap och å andra sidan utveckla den mer intuitiva, ickeverbala delen av den terapeutiska kompetensen.

Jag ser handledning som ett teamwork mellan handledare och handledd där den handledda har ett möjligt utrymme för att utforska sig själv i sin roll och handledaren delar med sig av sin kunskap och sina modeller. Jag ser relationen mellan handledare och handledd som en lika viktig läroarena som det teoretiska och verbala utforskandet av den handleddas terapier och patientkontakter.

Områden som jag har erfarenhet av och gärna handleder inom:

Psykoterapi med relationell/ affektfokuserad inriktning

Psykiatri/psykiatrisk öppenvård

Psykoterapi eller behandlingsarbete med patienter med psykosomatisk problematik